STICHTING BEHEER

Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT Stichting Beheer Herteheym

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je gebruiker bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.
Met wie delen we persoonsgegevens?
In principe delen we je gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Als je bijvoorbeeld fraude pleegt, kunnen we aangifte tegen je doen.
Zo zorgen we voor je persoonsgegevens.
We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens inzien en verwerken. Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.
Onze visie op privacy
We zijn zuinig op jouw persoonsgegevens. Ons werk kunnen wij niet doen zonder dat je persoonsgegevens deelt. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op je gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.
Je hebt zelf invloed op hoe we je gegevens gebruiken: jij bepaalt wat je aan ons aanlevert en waarvoor. Er is steeds meer mogelijk met data. En de regelgeving verandert regelmatig. Zo werken we nu de gevolgen uit van nieuwe Europese regelgeving over privacy.
Goed om te weten
We hebben een ‘protocol datalek’, een ‘meldpunt datalek’ en ook een Verwerkersovereenkomst, afgesloten met ons accountantskantoor.

——————————————————————

PROTOCOL MELDEN DATALEK Stichting Beheer Herteheym

Inleiding
Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatig verwerking.
Het kan gaan om een kwijtgeraakte USB-stick of een gestolen laptop met persoonsgegevens,
maar ook om een inbraak in een datasysteem of per ongeluk verstrekte toegang tot gegevens
aan personen of instanties die daartoe geen toegang zouden mogen hebben. Het verzenden van een e-mail aan een adressenbestand waarin alle e-mailadressen voor iedereen zichtbaar zijn is
ook al een datalek.
Als sprake is van een datalek, dan zijn we verplicht om dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen.
Datalekmeldingen lopen centraal via het meldpunt datalek Stichting Beheer Herteheym.

Het protocol
Onmiddellijk nadat er sprake is van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, wordt dit gemeld aan het meldpunt datalek Stichting Beheer Herteheym.
Het meldpunt datalek Stichting Beheer Herteheym beslist of sprake is van een (mogelijk) datalek en of dit (mogelijke) datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of bij de betrokkenen.
Het meldpunt datalek Stichting Beheer Herteheym draagt zorg voor de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. Het is de werknemer niet toegestaan om het (mogelijke) datalek zelf aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen te melden.
Als de melder het niet eens is met de beslissing van het meldpunt datalek Stichting Beheer Herteheym om het (mogelijke) datalek wel – of niet te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen, dan kan hij / zij richten tot de voorzitter van Stichting Beheer Herteheym.

Meldpunt datalek
Meldingen kunnen worden ingediend bij:
• Stichting Beheer Herteheym, Putkamp 6a, 6049 AK Herten, telefoon 0475-852098,
mail:  info@herteheym.info.
De leden van het meldpunt datalek Stichting Beheer Herteheym zijn:
• voorzitter, de heer Jan van Hees
• secretaris, mevrouw Marjo Knippenberg

Meer informatie
Voor meer en algemene informatie verwijzen wij u naar:
• Autoriteit Persoonsgegevens – www.autoriteitpersoonsgegevens.nl